Tylko życie ma przyszłość!

Kartki świąteczne do wyboru na Wielkanoc 2021  Kartka wiel­ka­nocna nr 1
  Bar­to­lomeo Cava­rozzi, Wie­czerza w Emaus, XVII w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 2
  A. Man­tenga (1431 – 1506), Zmartwychwstanie
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 3
  Pietro Perugino, Tryptyk gali­cyjski (cen­tralny fragment), XV w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 4
  August von Wörndle, Zmar­twych­wstanie Chry­stusa, XIX w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 5
  Gio­vanni Ago­stino da Lodi, Chrystus obmy­wający stopy, XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 6
  Gio­vanni Bat­tista da Faenza, Nie­wierny Tomasz, XV.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 7
  S. Ricci (1659 – 1734), Zmartywchwstanie
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 8
  Gau­denzio Ferrari, Chrystus wstający z grobu, XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 9
  Juan Bau­tista Mayno, Zmar­twych­wstanie, XVII w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 10
  El Greco, Chrystus niosący krzyż, XVII w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 11
  Bar­tolomé Esteban Murillo, Zmar­twych­wstanie Pańskie, XVII w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 12
  Jacopo Ligozzi, Agonia w ogrodzie, XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 13
  A. L. de Herrera (1585 – 1675), Zmar­twych­wstanie Chrystusa
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 14
  Annibale Car­racci, Domine quo vadis?, XVII w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 15
  Michel Cor­neille Starszy, Zmar­twych­wstanie Chry­stusa, XVII w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 16
  Witraż z kościoła św. Kata­rzyny w Ettelried, Niemcy
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 17
  Antonio da Cor­reggio, Noli Me Tangere, XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 18
  J. Stanhope (1829 – 1908), „Dla­czego szu­kacie żyjącego wśród umarłych?”
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 19
  Fresk z kaplicy w Schwendau, Niemcy
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 20
  Ambrogio da Fossano zwany Ber­go­gnone, Chrystus wstający z grobu, XV–XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 21
  Antonio Vite, Zmar­twych­wstanie, XIV w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 22
  Jan van Eyck, Ołtarz Gan­dawski lub Ado­racja Mistycznego Baranka, XV w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 23
  Lucas Cranach starszy, Zmar­twych­wstanie, XV–XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 24
  Rafael Santi, Zmar­twych­wstanie Chry­stusa, XV–XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 25
  Warsztat Paula Rubensa, Kobiety przy pustym grobie, XVII w., fot. Wiki­media Commons
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 26
  Juan Correa de Vivar, Zmar­twych­wstanie Chry­stusa, XVI w., fot. Wiki­media Commons
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 27
  Mural kościoła św. Win­centego a Paulo w Vernon (Ohio, USA), fot. Nheyob/Wikimedia Commons
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 28
  Pieter Pourbus, Zmar­twych­wstanie, XVI w., fot. Thomas Bresson/Wikimedia Commons
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka wiel­ka­nocna nr 29
  Psałterz (Bam­berger Psalter), Niemcy, 1220–1230, fot. Gerald Raab, Google Culture&Art Project
  Liczba zama­wianych kartek:

   

  Osoba:
  Imię:
  Nazwisko:
  Ulica:
  Numer domu:
  Numer miesz­kania:
  Kod pocztowy:
  Miej­scowość:
  Numer telefonu:
  Adres email:

  Uwagi (tu można wpisać dane do rachunku):

  Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.