Tylko życie ma przyszłość!

Fundusz Wsparcia Rodziny

„Sza­now­ni Pań­stwo, dzię­ki Pań­stwa sto­wa­rzy­sze­niu uwie­rzy­łam w lu­dzi, w na­dzie­ję i mi­łość. Zde­cy­do­wa­łam się na świa­do­me ro­dzi­ciel­stwo i mam w tym mo­men­cie 3‑letniego syn­ka Ce­za­re­go. Mój skarb jest zdro­wym, po­god­nym, cie­ka­wym i cie­szą­cym się ży­ciem chłop­cem. Dzię­ku­ję za oka­za­ne wspar­cie, do­broć oraz po­moc w pod­ję­ciu słusz­nej de­cy­zji. Po­zdra­wiam ser­decz­nie, Magdalena”

Ce­lem Fun­du­szu Wspar­cia Ro­dzi­ny jest wspie­ra­nie ko­biet, któ­re za­szły w cią­żę i chcą uro­dzić dziec­ko lecz bo­ją się czy ma­ją środ­ki fi­nan­so­we na wy­cho­wa­nie dziecka.

Czę­sto mło­de ko­bie­ty ma­ją środ­ki z tru­dem wy­star­cza­ją­ce tyl­ko na wła­sne utrzy­ma­nie i cho­ciaż chcą mieć dzie­ci są prze­ra­żo­ne per­spek­ty­wą wy­dat­ków na pie­lusz­ki, ubran­ka, szcze­pion­ki i le­kar­stwa. Li­czy­my, że dzię­ki na­szej bar­dzo kon­kret­nej po­mo­cy bę­dzie im ła­twiej i bę­dą cie­szyć się macierzyństwem. 

Li­czy­my, że pie­nią­dze te za­pew­nią spo­kój psy­chicz­ny mat­ce i uła­twią jej de­cy­zję o uro­dze­niu dziec­ka. Sty­pen­dia te bę­dą przy­zna­wa­ne de­cy­zją Sto­wa­rzy­sze­nia na pod­sta­wie na­pły­wa­ją­cych wnio­sków. Po­ni­żej re­gu­la­min fun­du­szu oraz plik z for­mu­la­rzem dla ko­biet sta­ra­ją­cych się o pomoc.

Regulamin Funduszu Wsparcia Rodziny

I. Ce­le funduszu:
 1. wspar­cie fi­nan­so­we ko­biet w cią­ży znaj­du­ją­cych się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej,
 2. uła­twie­nie pod­ję­cia de­cy­zji o uro­dze­niu dziec­ka ko­bie­tom w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej,
 3. współ­fi­nan­so­wa­nie kosz­tów zwią­za­nych z cią­żą i po­ro­dem, a tak­że utrzy­ma­niem dziec­ka do ukoń­cze­nia przez nie dru­gie­go ro­ku życia.
II. Ad­re­sa­ci pomocy:

Ko­bie­ty w cią­ży znaj­du­ją­ce się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej.

III. For­ma pomocy:
 1. Po­moc jest przy­zna­wa­na w od­po­wie­dzi na otrzy­my­wa­ne podania.
 2. Ob­ję­ta po­mo­cą ko­bie­ta otrzy­mu­je wspar­cie w łącz­nej wy­so­ko­ści 9 200,00 zł (słow­nie: dzie­więć ty­się­cy dwie­ście zło­tych 00/100). Wy­pła­ty po­mo­cy mu­szą być do­ko­ny­wa­ne stop­nio­wo w na­stę­pu­ją­cy sposób:
 • w cza­sie trwa­nia cią­ży: mak­sy­mal­nie dwie tran­sze w łącz­nej mak­sy­mal­nej wy­so­ko­ści 2000,00 zł (słow­nie: dwóch ty­się­cy zło­tych 00/100),
 • w pierw­szym i dru­gim ro­ku po 300,00 zł (słow­nie: trzy­sta zło­tych 00/100) miesięcznie.

W wy­jąt­ko­wych sy­tu­acjach Za­rząd Sto­wa­rzy­sze­nia mo­że wy­ra­zić zgo­dę na wy­dat­ko­wa­nie po­mo­cy w in­nych okresach.

 1. Pierw­sza tran­sza wy­pła­ty mu­si być wy­pła­co­na jesz­cze w cza­sie trwa­nia cią­ży z prze­zna­cze­niem na ba­da­nia kon­tro­l­ne, le­kar­stwa, kosz­ty po­ro­du, wy­praw­kę dla dziec­ka, pie­lusz­ki lub in­ne po­trzeb­ne dziec­ku lub mat­ce przedmioty.
 2. Po­moc mo­że zo­stać wy­ko­rzy­sta­na na:
 • za­kup sprzę­tów po­trzeb­nych dla dziec­ka (wó­zek, bu­tel­ki, od­cią­gacz po­kar­mu, łó­żecz­ko, wa­nien­ka, itp.),
 • za­kup ubra­nek i pieluch,
 • za­kup le­karstw i szcze­pio­nek dla dziecka,
 • za­kup żyw­no­ści dla dziecka,
 • kosz­ty spe­cja­li­stycz­nych wi­zyt i ba­dań le­kar­skich dla mat­ki i dziecka,
 • za­kup le­karstw i su­ple­men­tów dla mat­ki w ciąży,
 • opła­ty za żło­bek dla dziecka.
 1. Kosz­ty po­nie­sio­ne w cza­sie trwa­nia cią­ży bę­dą roz­li­cza­ne na pod­sta­wie przed­sta­wio­nych imien­nych rachunków/faktur w ter­mi­nie 7 dni od da­ty ich do­star­cze­nia do se­kre­ta­ria­tu Sto­wa­rzy­sze­nia. Wy­pła­ty bę­dą do­ko­ny­wa­ne we­dług transz po­da­nych w par. III. punkt 2 ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu funduszu.
 2. W pierw­szym i dru­gim ro­ku po uro­dze­niu dziec­ka wy­pła­ty bę­dą do­ko­ny­wa­ne do 10-go dnia każ­de­go mie­sią­ca, na pod­sta­wie do­star­czo­nych imien­nych rachunków/faktur do 5‑go dnia każ­de­go mie­sią­ca. Wy­pła­ty bę­dą do­ko­ny­wa­ne we­dług transz po­da­nych w par. III. punkt 2 ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu funduszu.
IV. Za­sa­dy przy­zna­wa­nia pomocy:
 1. Wspar­cie przy­zna­wa­ne jest de­cy­zją Za­rzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia w od­po­wie­dzi na otrzy­my­wa­ne podania.
 2. Za­rząd po­dej­mu­je de­cy­zje o przy­zna­niu po­mo­cy po roz­pa­trze­niu po­dań, któ­rych wzór znaj­du­je się poniżej.
 3. Po­da­nia moż­na skła­dać przez ca­ły rok.
 4. Za­rząd zo­bo­wią­za­ny jest roz­pa­trzyć pra­wi­dło­wo wy­peł­nio­ne i po­sia­da­ją­ce wszyst­kie wy­ma­ga­ne za­łącz­ni­ki po­da­nie do mie­sią­ca od da­ty re­je­stra­cji wnio­sku w se­kre­ta­ria­cie Stowarzyszenia.
 5. Po­da­nia moż­na skła­dać oso­bi­ście lub prze­słać pocztą.
 6. Wszyst­kie oso­by, któ­re zło­ży­ły po­da­nia o po­moc zo­sta­ną po­in­for­mo­wa­ne pi­sem­nie o de­cy­zji Zarządu.
V. Zo­bo­wią­za­nia ko­bie­ty otrzy­mu­ją­cej pomoc:
 1. Mat­ka dziec­ka zo­bo­wią­zu­je się do­star­czyć w ter­mi­nie do 90 dni od po­ro­du kse­ro­ko­pię ak­tu uro­dze­nia dziec­ka wy­da­ne­go nie wcze­śniej niż w 8 ty­go­dniu od uro­dze­nia dziec­ka oraz przed­sta­wić do wglą­du wła­ści­we­mu pra­cow­ni­ko­wi Sto­wa­rzy­sze­nia ory­gi­nał te­go dokumentu.
 2. Mat­ka dziec­ka zo­bo­wią­zu­je się zło­żyć oświad­cze­nie o spra­wo­wa­niu opie­ki nad nim.
 3. Mat­ka dziec­ka zo­bo­wią­zu­je się wy­ko­rzy­stać otrzy­ma­ną po­moc wy­łącz­nie dla do­bra wła­sne­go dziecka.
 4. W przy­pad­ku za­prze­sta­nia spra­wo­wa­nia opie­ki nad dziec­kiem mat­ka dziec­ka zo­bo­wią­zu­je się nie­zwłocz­nie po­in­for­mo­wać o tym Stowarzyszenie.
VI. Fun­dusz fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków wła­snych w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej Stowarzyszenia. VII. Za­rząd mo­że zde­cy­do­wać o za­prze­sta­niu wy­pła­ca­nia pomocy:
 1. w przy­pad­ku po­dej­rze­nia za­prze­sta­nia przez ro­dzi­nę lub ko­bie­tę w cią­ży spra­wo­wa­nia opie­ki nad dzieckiem.
 2. gdy ro­dzi­na lub ko­bie­ta w cią­ży za­prze­sta­nie roz­li­cza­nia się za po­mo­cą faktur.
VIII. Za­rząd re­zer­wu­je so­bie pra­wo kon­tro­li miej­sca za­miesz­ka­nia mat­ki z dziec­kiem w ce­lu stwier­dze­nia czy rze­czy­wi­ście mat­ka spra­wu­je nad opie­kę nad dziec­kiem i czy wy­ko­rzy­stu­je za­ku­pio­ne z fun­du­szu sprzę­ty. Kon­tro­li mo­że do­ko­nać ko­mi­sja po­wo­ła­na przez Za­rząd. Mat­ka zo­bo­wią­za­na jest umoż­li­wić prze­pro­wa­dze­nie ta­kiej kon­tro­li. Wszel­kich in­for­ma­cji o za­po­mo­gach udzie­la­my  pod nu­me­rem te­le­fo­nu: 12 421–08-43 lub ma­ilo­wo: pomoc@pro-life.pl Po­bierz: Re­gu­la­min Fun­du­szu Wspar­cia Rodziny Po­bierz: For­mu­larz Fun­du­szu Wspar­cia Rodziny