Fundusz Dziecka Chorego dla dzieci z Ukrainy

Wo­bec bru­tal­nej in­wa­zji zbroj­nej wojsk Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej na te­ry­to­rium Ukra­iny, za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po­sta­no­wił otwo­rzyć dzie­sięć do­dat­ko­wych Fun­du­szy Dziec­ka Cho­re­go, de­dy­ko­wa­nych spe­cjal­nie dla ro­dzin uchodź­ców wo­jen­nych, oby­wa­te­li Ukra­iny, wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią.

Фонду Хворої Дитини для дітей з України

У зв’язку з жорстоким збройним вторгненням військ Російської Федерації на територію України, Управлінська рада Польської Асоціації Захисників Життя Людини вирішила відкрити десять додаткових Фондів Хворої Дитини, призначених спеціально для сімей біженців, громадян України, які мають на утриманні дітей з зособливими потребами.

Dołącz do grona dobrze poinformowanych osób.

Cykl filmowy „Bez wyjątków!” [więcej]

Przekaż 1% naszej organizacji
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Co robimy?

Na­szą mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my ją po­przez edu­ka­cję pro-li­fe i po­moc charytatywną.

Konkursy 

Zdro­wa ry­wa­li­za­cja pro-li­fe dla przed­szko­la­ków, mło­dzie­ży i studentów 

Edukacja 

Po­zy­tyw­ny prze­kaz pro-li­fe dla dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych 

Niepełnosprawność 

Wspar­cie dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzieci 

Samotne mamy 

Po­moc or­ga­ni­za­cyj­na i fi­nan­so­wa dla sa­mot­nych ma­tek (i ojców) 

Projekt LIFE

Za­chę­ca­my do oglą­da­nia na na­szym ka­na­le YouTu­be „Pro­jekt LIFE”. To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych po­ru­sza­ją­cych róż­ne za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce ży­cia czło­wie­ka od mo­men­tu po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Po­przez krót­kie fil­my pra­gnie­my bez­po­śred­nio re­ali­zo­wać na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania! 

Nasze inicjatywy

Na­sze inicjatywy

Letnia Akademia Pro-Life 

Roz­po­czę­ła się Let­nia Aka­de­mia Pro-li­­fe, czy­li spo­tka­nie mi­ło­śni­ków ży­cia z ca­łej Pol­ski. Li­de­rzy spo­tka­li się w Kra­ko­wie i po­pra­cu­ją do niedzieli.

Prze­czy­taj więcej » 

Wiadomości

Wia­do­mo­ści

Londyn: ostatecznie decyzja o śmierci Archiego 

Ro­dzi­ce 12-le­t­nie­­go Ar­chie­go Bat­ters­bee prze­gra­li są­do­wą wal­kę o pra­wo do ra­to­wa­nia ży­cia swo­je­go dziec­ka. Pier­wot­ne­go wy­ro­ku nie zmie­ni­ła ape­la­cja, ani in­ter­wen­cja ONZ. Sę­dzio­wie de­fi­ni­tyw­nie orze­kli, że nie bę­dzie kon­ty­nu­owa­ne le­cze­nie, pod­trzy­mu­ją­ce ży­cie chłopca.

Prze­czy­taj więcej » 
Wia­do­mo­ści

Spadek liczby aborcji w Polsce po orzeczeniu TK 

107 le­gal­nych abor­cji w 2021 ro­ku – to da­ne, któ­re jak cy­tu­je „Rzecz­po­spo­li­ta” po­da­ło do wia­do­mo­ści Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia. To naj­niż­szy wy­nik od dzie­się­cio­le­ci. Na­stą­pi­ła do­bra zmia­na pra­wa, któ­re chro­ni ży­cie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci od poczęcia.

Prze­czy­taj więcej » 
Wia­do­mo­ści

Pozytywny i owocny dialog pro-life 

Ży­je­my w zla­icy­zo­wa­nym świe­cie, wie­lo­kul­tu­ro­wym i wie­lo­wy­zna­nio­wym. A nie­rzad­ko by­wa to świat wręcz da­le­ki od kul­tu­ry i wia­ry. W ta­kim śro­do­wi­sku obro­na war­to­ści i świę­to­ści ży­cia sta­je się nie­by­wa­le trud­nym za­da­niem, że­by nie po­wie­dzieć – niemożliwym.

Prze­czy­taj więcej » 
Wia­do­mo­ści

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych 

W po­nie­dzia­łek, 18 lip­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie od­bę­dzie się po­grzeb dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w Szpi­ta­lu im. G. Na­ru­to­wi­cza w Kra­ko­wie w la­tach 2020–2022 r. Msza świę­ta po­grze­bo­wa w ka­pli­cy cmen­tar­nej roz­pocz­nie się o godz. 11.30.

Prze­czy­taj więcej » 
najpierw-diagnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki naprotechnologii jesteśmy dużą i szczęśliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Marcinka zupełnie zwyczajne wydarzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życzliwość z brakiem empatii i brutalnymi, lekarskimi komentarzami. Dlatego rodzice chłopca często powtarzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nieprzytomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skończyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powiedział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla niektórych lekarzy serce Ani było tak bezwartościowe, że zasługiwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie lekarza, który podejmie się operacji. Drugi to fakt, że operacji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. Są przerażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olimpiadę filozoficzną, skończyła dwa kierunki studiów, pisze doktorat o wartości życia w bioetyce. Potrafi pływać, gra w tenisa stołowego. Prowadzi blog, pisze powieść. Ma sympatię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czteroletnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpowiedziała ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy prawdziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były diagnoza oraz zaskoczenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem... Tak, to było trudne, ale największym mojego wyzwaniem macierzyństwa jest wychowanie dzieciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Ba­za wiedzy

Inżynierze, dziękuję 

Za­miast zło­tej ta­blicz­ki na drzwiach je­go ga­bi­ne­tu wi­sia­ła kar­tecz­ka A6. Na środ­ku krop­ka jak na koń­cu zda­nia i pod­pis: „An­to­ni Zię­ba. Wier­ny por­tret w pierw­szym dniu od poczęcia”.

Prze­czy­taj więcej » 
Ba­za wiedzy

Cierpienie matki po aborcji 

Pa­ni Te­re­sa w prze­sła­nym do nas li­ście pra­gnie prze­strzec wszyst­kie ko­bie­ty, przed wy­nisz­cza­ją­cy­mi kon­se­kwen­cja­mi abor­cji. Mi­nę­ło już ty­le lat, a utra­ta dziec­ka na­dal jest moc­no od­czu­wa­na. To głę­bo­ki ślad, przed któ­rym nie da się uciec.

Prze­czy­taj więcej » 
Przed po­czę­ciem

Jaka jest skuteczność in vitro? 

Kli­ni­ki in vi­tro są pla­ców­ka­mi ko­mer­cyj­ny­mi i ja­ko ta­kie re­kla­mu­ją swo­je usłu­gi. War­to o sku­tecz­no­ści in vi­tro po­czy­tać nie na ich stro­nach in­ter­ne­to­wych, lecz w sta­ty­sty­kach me­dycz­nych cza­so­pism naukowych.

Prze­czy­taj więcej »