Poprzedni
Następny

Za kilka dni wracamy z możliwością zapisania się na „Newsletter pro-life”.

Co robimy?

Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację pro-life i pomoc charytatywną.

Edukacja

Pozy­tywny przekaz pro-life dla dzieci, mło­dzieży i dorosłych

Konkursy

Zdrowa rywa­li­zacja pro-life dla przed­szko­laków, mło­dzieży i studentów

Niepełnosprawność

Wsparcie dla rodziców wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci

Samotne mamy

Pomoc orga­ni­za­cyjna i finansowa dla samotnych matek (i ojców)

Projekt LIFE

Zachęcamy do oglą­dania na naszym kanale YouTube „Projekt LIFE”. To seria krótkich filmów edu­ka­cyjnych poru­sza­jących różne zagad­nienia doty­czące życia czło­wieka od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci. Poprzez krótkie filmy pra­gniemy bez­po­średnio reali­zować naszą misję, którą jest edu­kacja w zakresie obrony życia ludzkiego.

W filmach poru­szamy tematy ważne i aktu­alnie takie jak in-vitro, napro­tech­no­logia, aborcja, rozwój dziecka w łonie matki, dia­gnoza pre­na­talna czy euta­nazja. „Projekt LIFE” to również idealny materiał do kształ­to­wania postaw pro-life wśród młodzieży.

Zapra­szamy do oglądania!

Nasze inicjatywy

Wia­do­mości

Premiera nowego filmu pro-life 

Podczas Kon­fe­rencji Kon­ser­wa­tywnej Akcji Poli­tycznej (CPAC) w Orlando na Flo­rydzie, odbył się pierwszy pokaz długo wycze­ki­wanego filmu o sprawie Roe v. Wade, która uto­rowała drogę do lega­li­zacji aborcji w USA. Podczas kon­fe­rencji prze­mówił były pre­zydent Stanów Zjed­no­czonych, Donald Trump. Film do Polski zawita już wkrótce.

Wia­do­mości

Zakaz reanimacji dla osób z niepełnosprawnościami 

W Wielkiej Bry­tanii zde­cy­dowano, że osoby z nie­peł­no­spraw­nością inte­lek­tualną nie będą pod­dawane reani­macji w przy­padku ciężkich objawów koro­na­wirusa. Sprawę bada rządowa komisja ds. jakości opieki. Głos zabrał również epi­skopat Anglii i Walii.

Wia­do­mości

Stanowisko PO ws. aborcji 

Zarząd Krajowy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej przyjął sta­no­wisko ws. aborcji. Partia opo­wie­działa się za pro­po­zycją, by wpro­wadzić prze­słankę do aborcji z powodu trudnych warunków życiowych bądź zagro­żenia dla zdrowia psy­chicznego kobiety.

Wia­do­mości

Polska wyśle patologa 

Na koniec lutego została zapla­nowana sekcja zwłok Pana Sła­womira, którego w styczniu angielski szpital w Ply­mouth odłączył od apa­ratury pod­trzy­mu­jącej życie. Infor­mację tę prze­kazała na Twit­terze siostra mężczyzny.

Nasze ini­cjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2021 

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne, które są cegiełkami na dzia­łalność edu­ka­cyjną i charytatywną.

Wiadomości

Wia­do­mości

Premiera nowego filmu pro-life 

Podczas Kon­fe­rencji Kon­ser­wa­tywnej Akcji Poli­tycznej (CPAC) w Orlando na Flo­rydzie, odbył się pierwszy pokaz długo wycze­ki­wanego filmu o sprawie Roe v. Wade, która uto­rowała drogę do lega­li­zacji aborcji w USA. Podczas kon­fe­rencji prze­mówił były pre­zydent Stanów Zjed­no­czonych, Donald Trump. Film do Polski zawita już wkrótce.

Wia­do­mości

Zakaz reanimacji dla osób z niepełnosprawnościami 

W Wielkiej Bry­tanii zde­cy­dowano, że osoby z nie­peł­no­spraw­nością inte­lek­tualną nie będą pod­dawane reani­macji w przy­padku ciężkich objawów koro­na­wirusa. Sprawę bada rządowa komisja ds. jakości opieki. Głos zabrał również epi­skopat Anglii i Walii.

Wia­do­mości

Stanowisko PO ws. aborcji 

Zarząd Krajowy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej przyjął sta­no­wisko ws. aborcji. Partia opo­wie­działa się za pro­po­zycją, by wpro­wadzić prze­słankę do aborcji z powodu trudnych warunków życiowych bądź zagro­żenia dla zdrowia psy­chicznego kobiety.

Wia­do­mości

Polska wyśle patologa 

Na koniec lutego została zapla­nowana sekcja zwłok Pana Sła­womira, którego w styczniu angielski szpital w Ply­mouth odłączył od apa­ratury pod­trzy­mu­jącej życie. Infor­mację tę prze­kazała na Twit­terze siostra mężczyzny.

najpierw-diagnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki naprotechnologii jesteśmy dużą i szczęśliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Marcinka zupełnie zwyczajne wydarzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życzliwość z brakiem empatii i brutalnymi, lekarskimi komentarzami. Dlatego rodzice chłopca często powtarzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nieprzytomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skończyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powiedział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla niektórych lekarzy serce Ani było tak bezwartościowe, że zasługiwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie lekarza, który podejmie się operacji. Drugi to fakt, że operacji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. Są przerażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olimpiadę filozoficzną, skończyła dwa kierunki studiów, pisze doktorat o wartości życia w bioetyce. Potrafi pływać, gra w tenisa stołowego. Prowadzi blog, pisze powieść. Ma sympatię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czteroletnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpowiedziała ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy prawdziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były diagnoza oraz zaskoczenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem... Tak, to było trudne, ale największym mojego wyzwaniem macierzyństwa jest wychowanie dzieciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Wia­do­mości

Premiera nowego filmu pro-life 

Podczas Kon­fe­rencji Kon­ser­wa­tywnej Akcji Poli­tycznej (CPAC) w Orlando na Flo­rydzie, odbył się pierwszy pokaz długo wycze­ki­wanego filmu o sprawie Roe v. Wade, która uto­rowała drogę do lega­li­zacji aborcji w USA. Podczas kon­fe­rencji prze­mówił były pre­zydent Stanów Zjed­no­czonych, Donald Trump. Film do Polski zawita już wkrótce.

Wia­do­mości

Zakaz reanimacji dla osób z niepełnosprawnościami 

W Wielkiej Bry­tanii zde­cy­dowano, że osoby z nie­peł­no­spraw­nością inte­lek­tualną nie będą pod­dawane reani­macji w przy­padku ciężkich objawów koro­na­wirusa. Sprawę bada rządowa komisja ds. jakości opieki. Głos zabrał również epi­skopat Anglii i Walii.

Wia­do­mości

Stanowisko PO ws. aborcji 

Zarząd Krajowy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej przyjął sta­no­wisko ws. aborcji. Partia opo­wie­działa się za pro­po­zycją, by wpro­wadzić prze­słankę do aborcji z powodu trudnych warunków życiowych bądź zagro­żenia dla zdrowia psy­chicznego kobiety.

Wia­do­mości

Polska wyśle patologa 

Na koniec lutego została zapla­nowana sekcja zwłok Pana Sła­womira, którego w styczniu angielski szpital w Ply­mouth odłączył od apa­ratury pod­trzy­mu­jącej życie. Infor­mację tę prze­kazała na Twit­terze siostra mężczyzny.