Co robimy?

Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację pro-life i pomoc cha­ry­ta­tywną.

Edukacja

Pozy­tywny przekaz pro-life dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych

Konkursy

Zdrowa rywa­li­zacja pro-life dla przed­szko­laków, mło­dzieży i stu­dentów

Niepełnosprawność

Wsparcie dla rodziców wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci

Samotne mamy

Pomoc orga­ni­za­cyjna i finansowa dla samotnych matek (i ojców)

Projekt LIFE

Zachęcamy do oglą­dania na naszym kanale YouTube „Projekt LIFE”. To seria krótkich filmów edu­ka­cyjnych poru­sza­jących różne zagad­nienia doty­czące życia czło­wieka od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci. Poprzez krótkie filmy pra­gniemy bez­po­średnio reali­zować naszą misję, którą jest edu­kacja w zakresie obrony życia ludz­kiego.

W filmach poru­szamy tematy ważne i aktu­alnie takie jak in-vitro, napro­tech­no­logia, aborcja, rozwój dziecka w łonie matki, dia­gnoza pre­na­talna czy euta­nazja. „Projekt LIFE” to również idealny materiał do kształ­to­wania postaw pro-life wśród mło­dzieży.

Zapra­szamy do oglą­dania!

Nasze inicjatywy

Nasze ini­cjatywy

Webinary – spotkania o życiu

Zapra­szamy na webinary (spo­tkania online) o tematyce pro-life. Do uczest­nictwa w nich zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu ochrona ludz­kiego życia.

Nasze ini­cjatywy

List do Sejmowej Komisji Zdrowia

W związku z zapo­wie­dzianym na piątek 6.11.2020 posie­dzeniem Sej­mowej Komisji Zdrowia, przed­sta­wiamy sta­no­wisko odnośnie do pre­zy­denc­kiego pro­jektu ustawy zmie­nia­jącej Ustawę o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży z 1993 r.

Nasze ini­cjatywy

List otwarty do Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

Odnosząc się do aborcji euge­nicznej, wie­lo­krotnie w wystą­pie­niach publicznych dekla­rował Pan oso­biste poparcie oraz wolę poli­tyczną wyklu­czenia prze­słanki euge­nicznej z pol­skiego porządku prawnego. „Na pewno trzeba zatrzymać pro­ceder uśmier­cania dzieci, które mają różne wady roz­wojowe. To jest coś nie­ludz­kiego i z tą eugeniką trzeba w Polsce skończyć”.

Nasze ini­cjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

O posza­no­wanie kon­sty­tu­cyjnego prawa do życia oraz ini­cjatywę usta­wo­dawczą w sprawie rady­kalnego zwięk­szenia pomocy dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z nie­peł­no­spraw­nością.

Nasze ini­cjatywy

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2020

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne. W ten sposób zachęcamy do pod­trzy­my­wania pięknego zwy­czaju, jakim jest skła­danie życzeń, nawią­zu­jących do Świąt Bożego Naro­dzenia.

Nasze ini­cjatywy

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z uznaniem i wdzięcz­nością przyjęło wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego stwier­dzający nie­zgodność z Kon­sty­tucją Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej zapisów ustawy o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży, przy­zwa­la­jących na uśmier­canie nie­na­ro­dzonych dzieci, u których podej­rzewa się chorobę czy nie­peł­no­sprawność.

Nasze ini­cjatywy

Podpisz apel o pomoc dla niepełnosprawnych

Kon­sty­tucja Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej nakazuje prawną ochronę życia. Cie­szymy się, że 22 paź­dziernika Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny utrzymał obo­wią­zującą od 23 lat linię orzecz­niczą w tej sprawie. Jednak prawny nakaz posza­no­wania życia czło­wieka od poczęcia to zde­cy­do­wanie za mało.

Wiadomości

Wia­do­mości

Debata w PE na temat aborcji

W Par­la­mencie Euro­pejskim odbyła się debata w związku z orze­czeniem Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, który 22 paź­dziernika stwierdził nie­zgodność aborcji euge­nicznej z ustawą zasad­niczą. Rezo­lucja potę­piająca, przy­go­towana została przez grupy lewicowe.

Wia­do­mości

100 lat od legalizacji aborcji

Dziś, 18 listopada przypada 100 rocznica tra­gicznego zale­ga­li­zo­wania aborcji przez Związek Sowiecki. Lega­li­zacja zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci dopro­wa­dziła do naj­więk­szego ludo­bójstwa w historii. Historycy szacują, że lega­li­zacja zabi­jania przy­czyniła się do około 2,5 miliarda aborcji na całym świecie.

Wia­do­mości

Żyje dzięki Matce Bożej

Przyszła na świat w 27. tygodniu życia (26 kwietnia 2017 r.), ważąc jedynie 830 gramów, bo dalsza ciąża zagrażała życiu zarówno jej, jak i matki. Jej mama Joanna miała bardzo wysokie ciśnienie i zatrucie orga­nizmu, gdy trafiła na stół ope­ra­cyjny.

Wia­do­mości

Bruksela: międzynarodowe targi dziećmi

W Brukseli roz­po­częły się mię­dzy­na­rodowe Targi Dzie­cięce – Men Having Babies. Podczas tego spo­tkania bogate pary gejowskie są infor­mowane o moż­li­wo­ściach wyna­jęcia suro­gatki i sprzedaży dzieci. A to wszystko dzieje się w Belgii mimo prawnego zakazu suro­gacji komer­cyjnej.

naj­pierw-dia­gnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki napro­tech­no­logii jesteśmy dużą i szczę­śliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Mar­cinka zupełnie zwy­czajne wyda­rzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życz­liwość z brakiem empatii i bru­talnymi, lekar­skimi komen­ta­rzami. Dlatego rodzice chłopca często powta­rzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nie­przy­tomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skoń­czyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powie­dział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla nie­których lekarzy serce Ani było tak bez­war­to­ściowe, że zasłu­giwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spo­tkanie lekarza, który podejmie się ope­racji. Drugi to fakt, że ope­racji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy nie­po­myślną dia­gnozę pre­na­talną dla swojego dziecka. Są prze­rażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olim­piadę filo­zo­ficzną, skoń­czyła dwa kie­runki studiów, pisze dok­torat o war­tości życia w bio­etyce. Potrafi pływać, gra w tenisa sto­łowego. Pro­wadzi blog, pisze powieść. Ma sym­patię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czte­ro­letnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpo­wie­działa ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy praw­dziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były dia­gnoza oraz zasko­czenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem… Tak, to było trudne, ale naj­większym mojego wyzwaniem macie­rzyństwa jest wycho­wanie dzie­ciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Baza wiedzy

Aborcyjny biznes

W 1970 roku Carol po raz kolejny wyszła za mąż. Swemu dru­giemu mężowi obiecała, że nie zajdzie w ciążę, a jeśli tak się stanie – zde­cyduje się na aborcję. Obietnica miała się spełnić, gdy Carol miała 28 lat.

Bez kate­gorii

Różyczka taka, jaka była

Po tej stronie brzucha Różyczka żyła tylko cztery godziny. Wystar­czyło, by jej krucha obecność dała Ewie i Tomkowi nową per­spektywę i pokazała, na czym polega bez­in­te­re­sowna miłość.

Baza wiedzy

Pozwolę ci odejść

O tym, że waż­niejsza od upo­rczywej terapii jest kochająca obecność z dr Hanną Kajdas-Dudą roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Macie­rzyństwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków

O dobie­raniu rodziców do dziecka, a nie dziecka do rodziców, gdyż w adopcji to ono jest naj­waż­niejsze z Barbarą Słomian roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Baza wiedzy

Inżynierze, dziękuję

Zamiast złotej tabliczki na drzwiach jego gabinetu wisiała kar­teczka A6. Na środku kropka jak na końcu zdania i podpis: „Antoni Zięba. Wierny portret w pierwszym dniu od poczęcia”.

Dramat aborcji

Śmiertelne oszustwo

Fał­szo­wa­liśmy sondaże i dane na temat pod­ziemia abor­cyjnego, kła­ma­liśmy o początku życia czło­wieka i dzie­li­liśmy kato­lików na „otwartych” i „hie­rarchię”. Tak wygra­liśmy aborcję w USA – wyznał kiedyś nawrócony aborter. Teraz ame­ry­kański wzór obser­wujemy na polskim podwórku.